Public data

Tájékoztató a honlap látogatók részére

A www.groupe-citele.com [1] honlap üzemeltetője ezúton
tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése
körében követett gyakorlatáról, valamint a látogatók ezzel
kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

ELEKTRONIKUS ADATKEZELÉSEK

A honlapon történik automatikus adatrögzítés (cookiek, Google
Analytics)

A honlapot látogató ügyfélnek lehetősége van regisztrálni a
honlapra.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A honlapon regisztráló látogatók
azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé
tétele.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti
hozzájárulás

A KEZELT ADATOK KÖRE: felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó
számítógépének beállításától függően – a böngésző és az
operációs rendszer típusa. Az adatkezelő a honlap bejelentkezést
igénylő szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó
e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: cookie esetén 1 év, regisztrációs
adatok esetén az érintett törlési jelzéséig illetve passzív
regisztrált esetén az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1
év.

A honlapon lehetőség van regisztrációt követően álláshelyekre
jelentkezni, mely adatkezelés az alábbiak szerint történik:

A toborzás során a jelentkezővel minden esetben kitöltet a
munkáltató egy jelentkezési lapot.
A felvételizőkkel a Kft. tesztet is írat, mely a személyügyre
kerül és eltárolják.

A MUNKAERŐ TOBORZÁS SORÁN FELVETT ADATOKAT AZ ADATKEZELŐ
KATEGORIZÁLJA.

ADATKEZELÉS CÉLJA: a megüresedő álláshelyek betöltésére
megfelelő munkavállaló kiválasztása, a jelentkezők személyes
adatainak kezelése

KEZELT ADATOK KÖRE: név, születési dátum, születési hely, anyja
neve, adóazonosító jel, bankszámlaszám, TAJ-szám, lakcím,
telefonszám, szakképzettség, iskolai végzettség, nyelvismeret,
vezetői engedélyre vonatkozó adatok, jelenlegi vagy előző
munkahelyének neve, megváltozott munkaképességű-e, vállal-e több
műszakos munkarendet.
ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az Infotv. 5 § (1) a) és 6. § (6) szerinti
érintetti hozzájárulás
ADATTÁROLÁS HATÁRIDEJE: rögzítéstől számított 1 év
ADATTÁROLÁS MÓDJA: elektronikusan, papír alapon

Az adatok kezelője a SICTA Kft. (székhely: 3561, Felsőzsolca Szeles
u. 4.)

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó
önkéntes hozzájárulásával az Információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv.
előírásainak megfelelően történik.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő
regisztrált felhasználók, valamint az adatkezelő közötti
folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs
rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai
célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes
adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a
felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt
bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai
fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és
saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában
történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi
beazonosítására.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó
kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a
szolgáltatás megszűnik.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő
munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az
adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben
előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli
esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági
adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében
megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást
kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek
az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről, tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen
célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az
adatkezelő postai címén (székhely: 3561, Felsőzsolca, Szeles u. 4.)
illetve az e.safrany.sicta@citele.fr e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó
személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén,
valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat
töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől
számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül sor.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS
INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁGNÁL lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu [2]

Tájékoztatjuk, hogy SICTA Kft. látogatása során fenti
tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.